• დამკვეთი: შპს "თბილწყალკანალი"
  • Client: Tbiltskalkanali”Ltd
  • Клиент: ООО “Тбилцкалканали”
  • დამთავრების დრო: 2005/09
  • Completion time: 2005/09
  • Bремя окончания: 2005/09
შპს "თბილწყალკანალი" - 2005 წ - ერთერთი სატუმბო სადგურის მართვის სისტემა, რომელშიც ინფორმაციის გადაცემასთან (GPRS-ის საშუალებით) და ტუმბოების მუშაობის ვიზუალიზაციასთან ერთად, ხდება დისტანციური მართვა ცენტრალური სადისპეტჩეროდან.
დამუშავება და მართვა ხორციელდება PLC FEC-ის საშუალებით (ფირმა Festo), ინფორმაციის გადაცემა MC 35i ტრანსმიტერის საშუალებით (ფირმა Simems).

ცენტრალური სადისპეტჩერო


შპს "თბილწყალკანალი" - 2005 წ. შეიქმნა ცენტრალური სადისპეტჩერო (ინტერიერი, ოპერატორების და დისპეტჩერების სამუშაო ადგილები შესურებულია ყველა საჭირო ტექნიკური მოთხოვნის გათვალისწინებით).

მონიტორინგის, მართვის და ინფორმაციის გადაცემის სისტემები


შპს "თბილწყალკანალი" - 2006 წ - 2008 წ - შეიქმნა მონიტორინგის, მართვის და ინფორმაციის გადაცემის სისტემა (GSM და GPRS–ს სისტემების მეშვეობით) შემდგომი ვიზუალიზაციით ქიმიური პარამეტრების (CL, pH, Turbidity, O2, L) და სასმელი წყლის რეზერვუარებში წყლის დონის ავტომატური კონტროლისათვის ცენტრალურ წყალგამწმენდ სადგურებში - საგურამოში, ღრმაღელეში, სამგორში (ფირმების "Endress+Hauser”, “Festo" მოწყობილობები, ფირმების "Moeller IEK" და "Simens" ნაწილები).
Control system of one of the pumping stations
“Tbiltskalkanali”Ltd – 2005 Control system of one of the pumping stations, in which in addition to data transferring (by means of GPRS) and visualization of pumps’ operation, occur the remote control from the central dispatching office. Parametres, which are sent to the Central dispatching room, are resulted in the table. Processing and management is going on by means of PLC FEC (Festo), data transferring by transmitter MC 35i (Siemens).
Central dispatching room
"Tbiltskalkanali" Ltd – 2005- Creation of the central dispatching room (design of the interior, including necessary technical requirements and working sites for dispatchers and operators).
System of monitoring, management, data transferring
“Tbiltskalkanali” Ltd – 2006-2008 - Creation of the system of monitoring, management, data transferring (by means of GSM and GPRS ) and visualization for the automatic control of the chemical parameters (Cl, pH, Turbidity, O2, L) as well as level of water in the tanks of drinking water on the central water purificaion stations: Ghrmagele, Saguramo, Samgori (equipment of the firms “Endress + Hauser”, “Festo”, details of “Moeller IEK” and “Siemens”).
Управление насосной станцией
ООО “Тбилцкалканали” – 2005 год -Система управления одной из насосных станций, в которой вместе с передачей информации (при помощи GPRS) и визуализации работы насосов, происходит дистанционное управление из центральной диспетчерской. Информация состоит из следующих параметров
Центральная диспетчерская
ООО “Тбилцкалканали” – 2005 год – Создание центральной диспетчерской (оформление интерьера с учетом необходимых технических требований и создание рабочего места диспетчеров и операторов).
Системы мониторинга, управления и передачи информации
ООО "Тбилцкалканали" - 2006-2008 гг. - создание систем мониторинга, управления и передачи информации (при помощи GSM и GPRS систем), с последующей визуализацией для автоматического контроля химических параметров (Cl, pH, Turbidity, O2, L) и уровня воды в резервуарах питьевой воды на центральных водоочистных станциях - Сагурамо, Грмагеле, Самгори (оборудование фирм "Endress+Hauser", "Festo", детали фирм "Moeler IEK" и "Siemens").