• დამკვეთი: შპს "თბილისის წყალი"
  • Client: “Tbilisis Tskali" Ltd
  • Клиент: ООО “Тбилисис цкали”
  • დამთავრების დრო: 2007
  • Completion time: 2007
  • Bремя окончания: 2007
შპს "თბილისის წყალი" - 2007 წ. არსებული სისტემის ბაზაზე, ერთერთ წყალგამწმენდ სადგურზე (სადგური ღრმაღელე) შეიქმნა და დაინერგა ბატერფლაი ტიპის ბრუნვითი ურდულების მართვის სისტემა. ეს ურდულები ემსახურებიან ფილტრების გამორეცხვის კვანძს (10 ცალი). სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა გაიხსნას ბრნუვნითი ურდულები კუთხეებზე, რომლებიც ყენდება პროგრამით (ფირმა Festo).
მუშავდება ამ ურდულების მართვის საკითხი, მართვა იმუშავებს შესაბამისი ვიზუალიზაციით.
“Tbilisis Tskali”Ltd – 2007 On the base of one of the water-cleaning stations (Station Ghrmagele): Created and implemented the control system of rotary water gates (Butterfly type), which serve the block of filter washing (quantity 10pcs). The system allows the opening of the gates at the corners, which are set by program (Festo). Now it’s studying the question of control of these gates from the dispatching room with corresponding visualization. Besides, it’s possible to make the systems of automation and control for the total technological process of water purification.ООО “Тбилисис цкали” – 2007 год - На базе уже созданной системы, на одной из водоочистительных станций (Станция Грмагеле) создана и внедрена система управления поворотными затворами (типа Butterfly), которые обслуживают узел промывки фильтров (в количестве 10 штук). Система позволяет открывать поворотные затворы на углы, которые задаются программой (фирма Festo). Прорабатывается вопрос управления этими затворами из диспетчерской с соответствующей визуализацией. Также возможно создание системы автоматизации и контроля всего технологического процесса очистки воды.