ტექნიკური პროექტის შექმნა, ტექნიკური დავალების საფულძველზე მრეწველობის ნებისმიერი დარგისათვის

Creation of the engineering design on the basis of the draft proposal for any branch of production

Создание технического проекта на основании технического задания для любой отрасли производства

მუშა პროექტში გამოყენებული დეტალების, კვანძებისა და მოწყობილობების მონტაჟი, ტექნოლოგიური სისტემების შექმნა და პროგრამული უზრუნველყოფა

Installation of equipment, units and devices used in the project, creation of technological systems, installation of the software and starting-up and adjustment works

Монтаж оборудования, узлов и устройств, использованных в проекте, создание технологических систем, инсталяция программного обеспечения и пуско-наладочные работы

შემკვეთის სპეციალისტების მომზადება დამონტაჟებული მოწყობილობების და სისტემების მომსახურებისათვის მომხმარებლის დონეზე

Preparation of experts of the customer for service of the mounted equipment and systems at a level of "Consumer"

Подготовка специалистов заказчика для обслуживания смонтированного оборудования и систем на уровне “Потребителя”

ჩვენს მიერ მიწოდებული ან დამონტაჟებული სისტემების და მოწყობილობების საგარანტიო მომსახურება

Guarantee service of delivered devices, systems and the equipment mounted by us

Гарантийное сервис-обслуживание поставлямых приборов и нами смонтированных систем и оборудования

პროგრამული უზრულველყოფის SCADA სისტემის ბაზაზე პროცესების ავტომატიზაცია და ვიზუალიზაცია, HART, FIELDBUS და PROFIBUS-ის პროტოკოლის გამოყენებით

Automation and visualization of technological processes on the basis of the software - SCADA, with use of HART, FIELDBUS and PROFIBUS

Автоматизация и визуализация технологических процессов на базе программного обеспечения – SCADA , с использованием HART, FIELDBUS и PROFIBUS протоколов

პროგრამული უზრულველყოფის SCADA სისტემის ბაზაზე პროცესების ავტომატიზაცია და ვიზუალიზაცია, HART, FIELDBUS და PROFIBUS-ის პროტოკოლის გამოყენებით

Automation and visualization of technological processes on the basis of the software - SCADA, with use of HART, FIELDBUS and PROFIBUS

Автоматизация и визуализация технологических процессов на базе программного обеспечения – SCADA , с использованием HART, FIELDBUS и PROFIBUS протоколов

დაგვიკავშირდით

We love to listen and we are eagerly waiting to talk to you regarding your project. Get in touch with us if you have any queries and we will get back to you as soon as possible.