მომსახურების სფერო

* ტექნიკური პროექტის შექმნა ტექნიკური დავალების საფუძველზე მრეწველობის ნებისმიერი დარგისათვის;
* მუშა პროექტის შექმნა ტექნიკური პროექტის საფუძველზე მრეწველობის ნებისმიერი დარგისათვის;
* პროექტის განხორციელებისათვის კრებითი კვანძების შექმნა და დამზადება საჭირო მოწყობილობების შერჩევით;
* მუშა პროექტში გამოყენებული დეტალების, კვანძების და მოწყობილობების მონტაჟი, ექნოლოგიური სისტემების შექმნა, პროგრამული უზრუნველყოფნა და გამართვა-გაშვება;
* პროგრამული უზრულველყოფის SCADA სისტემის ბაზაზე პროცესების ავტომატიზაცია და ვიზუალიზაცია, HART, FIELDBUS და PROFIBUS-ის პროტოკოლის გამოყენებით.
* ინფორმაციის მიღება-გადაცემა საინფორმაციო და ოპტიკური კაბელით, GSM, GPRS (დახურული ქსელი), CANOPI სისტემებით, მონიტორინგი და საწარმოო პროცესების მართვა პერსონალური კომპიუტერით;
* ჩვენს მიერ მიწოდებული ან დამონტაჟებული სისტემების და მოწყობილობების საგარანტიო მომსახურება;
* დამონტაჟებული სისტემების და მოწყობილობების გარანტიის შემდგომი სერვის-მომსახურეობა ხელშეკრულების საფუძველზე;
* შემკვეთის სპეციალისტების მომზადება დამონტაჟებული მოწყობილობების და სისტემების მომსახურებისათვის მომხმარებლის დონეზე;
* სამრეწველო დანიშნულების მოწყობილობების, მაკომპლექტებელი დეტალების და კვანძების შერჩევა და მოწოდება;
* Creation of the engineering design on the basis of the draft proposal for any branch of production;
* Creation of the working project on the basis of the technical project for any branch of production;
* Creation and manufacturing of assembly units for realization of the working project with selection of the necessary equipment;
* Installation of equipment, units and devices used in the project, creation of technological systems, installation of the software and starting-up and adjustment works;
* Automation and visualization of technological processes on the basis of the software - SCADA, with use of HART, FIELDBUS and PROFIBUS;
* Reception and transmission of information by informational and fibreoptic cables, GSM, GPRS (the closed network) and CANOPI systems, and also monitoring and management of productions by means of a personal computer;
* Guarantee service of delivered devices, systems and the equipment mounted by us;
* After guarantee service of delivered devices, systems and the equipment mounted by us under the arrangement with the customer;
* Preparation of experts of the customer for service of the mounted equipment and systems at a level of "Consumer";
* Selection and delivery of the equipment and accessories and units of industrial assignment;
* Создание технического проекта на основании технического задания для любой отрасли производства;
* Создание рабочего проекта на основании технического проекта для любой отрасли производства;
* Создание и изготовление сборочных узлов для осуществления рабочего проекта c подбором нужного оборудования;
* Монтаж оборудования, узлов и устройств, использованных в проекте, создание технологических систем, инсталяция программного обеспечения и пуско-наладочные работы;
* Автоматизация и визуализация технологических процессов на базе программного обеспечения – SCADA , с использованием HART, FIELDBUS и PROFIBUS протоколов;
* Приём и передача информации информационными и оптоволоконными кабелями, GSM, GPRS (закрытая сеть) и CANOPI системами, а также мониторинг и управление производственными процессами с помощью персонального компьютера;
* Гарантийное сервис-обслуживание поставлямых приборов и нами смонтированных систем и оборудования;
* Послегарантийное сервис-обслуживание поставлямых приборов и нами смонтированных систем и оборудования по договорённости с заказчиком;
* Подготовка специалистов заказчика для обслуживания смонтированного оборудования и систем на уровне “Потребителя”;
* Подборка и поставка оборудования и комплектующих деталей и узлов производственного назначения.